Verificació dels Certificats

  • Segons estableix l'articule 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i gratuïta.
  • Podrà verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica a https://sede.lamarinavalencia.com, de forma directa i gratuïta, a través de la plataforma VALIDE.
  • Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.