Política de firma i certificats

La política de signatura electrònica i certificats en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics, segons s'estableix en l'article 24 del Reial decret 1671/2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, està constituïda per les directrius i normes tècniques aplicables a la utilització de certificats i signatura electrònica dins del seu àmbit d'aplicació. L'article 18 del Reial decret 4/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, estableix que la política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració General de l'Estat, servirà de marc general d'interoperabilitat per a l'autenticació i el reconeixement mutu de signatures electròniques dins del seu àmbit d'actuació. També estableix que aquesta política podrà ser utilitzada com a referència per altres Administracions públiques per a definir les polítiques de certificats i signatures a reconéixer dins dels seus àmbits competencials.

En termes generals una política de signatura electrònica conté una sèrie de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de signatura, en un context particular (contractual, jurídic, legal), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats en aquest procés. L'objectiu d'aquest procés és determinar la validesa de la signatura electrònica per a una transacció en particular, especificant la informació que haguera d'incloure el signant en el procés de generació de la signatura, i la informació que haguera de comprovar el verificador en el procés de validació d'aquesta.

Objectiu

La política de signatura l'Administració General de l'Estat representa el conjunt de criteris comuns assumits aquesta administració i els seus organismes públics vinculats o dependents, en relació amb la signatura electrònica.

  •     Inclou les normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de signatura.
  •     Inclou els perfils normalitzats i interoperables de les noves formes d'identificació de ciutadans i AAPP de la Llei 11/2007: els certificats de seu, segell electrònic i empleat públic Associada a un context donat.
  •     Permet reforçar la confiança en les transaccions electròniques.
  •     Defineix les regles i obligacions de tots els actors involucrats en un procés de signatura.
  •     Permet determinar la validesa de la signatura electrònica per a una transacció en particular.

Es va aprovar per la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica una primera versió de la política de signatura l'any 2008. Aprovada la versió 1.8 per la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica el 25/10/2010.

Aprovada la versió 1.9 per la Comissió Permanent del Consell Superior d'Administració Electrònica el 30/05/2012. En el Boletín Oficial del Estado núm. 299 de 13 de desembre , es procedeix a la publicació de la Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord d'aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat i s'anuncia la seua publicació en la seu corresponent.

En l'adreça "https://sede.administracion.gob.es/pag_sede/lasedepag/politicafirmaelect..." trobaran el punt d'accés general on poden trobar el text complet de la Política de Signatura de la AGE, versió 1.9 , i els Perfils de certificats versió 1.XXX .