Propostes o idees

Descripció:

Des de la Marina de València estem oberts a totes les propostes i idees que vulguen realitzar-nos per a això facilitem la següent sol·licitud.

Requisits:

Signatura de la Sol·licitud: no ha de faltar la signatura del sol·licitant i del representant i/o presentador de la documentació, en el seu cas.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Vosté dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seua petició. Aquests seran incorporats al corresponent fitxer. Les seues dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seua petició i de la nostra eventual relació.

L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport, en la següent adreça:  Consorci València 2007.  Moll duana s/n. València 46024

Forma d'Iniciació:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Tràmit amb certificat situat en aquesta mateixa pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

  • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar
  • Emplene el formulari
  • Adjunte la documentació requerida
  • Present i signe la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o aquella que li siga requerida.

Qui ho tramita:

Sol·licitant o interessat: consignarà totes les seues dades personals, indicant clarament els telèfons de contacte, el domicili i el correu electrònic per a notificacions per correu i per e-mail, respectivament, llevat que indique expressament que li siga notificat al seu representant, en el cas d'emplenar aquestes dades. Podran realitzar sol·licituds les persones físiques o jurídiques que tinguen capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques segons l'indicat en la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Presentador o Representant: s'entendrà que el sol·licitant o interessat desitja actuar per mitjà de representant quan en la sol·licitud vengen emplenats les dades d'aquest últim, excepte manifestació expressa en contra de l'interessat. Les persones físiques amb capacitat d'obrar i les persones jurídiques, sempre que això estiga previst en els seus Estatuts, podran actuar en representació d'altres davant les Administracions Públiques. Per a formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, haurà d'acreditar-se la representació. Per als actes i gestions de mer tràmit es presumirà aquella representació. Podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mig vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència, segons l'indicat en la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Àrees:

Formes de Tramitar

Presencial

Oficines Consorcio València 2007

Consorci València 2007
Moll de la Duana s/n
CP 46024 València – Espanya

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat