Protecció de dades de caràcter personal

Les dades aportades per l'interessat a través de la Seu s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracte.

En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, (Reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, oblit, cancel·lació, revocació del consentiment, limitació de l'ús de dades, impugnació i oposició

No procedeix el dret de portabilitat, de conformitat amb l'article 20.3 del Reglament General de Protecció de Dades.

Aquesta política de privacitat és aplicable a les pàgines de la seu, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

Segons disposa l'article 6.1 g) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou un enllaç amb la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.