Queixes i/o Suggeriments

Descripció:

Presentació de suggeriment per a la millora de la Marina de València i/o dels serveis que proporciona el Consorci València 2007.

Els suggeriments no tenen la naturalesa de recursos administratius, reclamacions prèvies a l'exercici d'accions judicials, reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració, ni de reclamacions econòmic administratives, per la qual cosa la seua presentació no paralitza els terminis establits per als citats recursos i reclamacions en la normativa vigent. Tampoc tenen la naturalesa de sol·licituds presentades a l'empara de la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, Reguladora del Dret de Petició.

La presentació de queixes/suggeriments no condiciona, de cap manera l'exercici de les restants accions o drets que de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment puguen exercir aquells que es consideren interessats en el procediment. Per la pròpia naturalesa del Suggeriment, contra la seua resposta no cabrà cap recurs.

Requisits:

Els exigibles per a qualsevol instància, en funció de la naturalesa de la persona física o jurídica, de conformitat amb la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Vosté dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seua petició. Aquests seran incorporats al corresponent fitxer. Les seues dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seua petició i de la nostra eventual relació.

L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport, en la següent adreça:  Consorci València 2007.  Moll duana s/n. València 46024


Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedeix
Termini màxim de resolució: 3 mesos

 

Documentació Requerida:

Representant i/o presentador: Autorització del sol·licitant.

Forma d'Iniciació:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Enllaç tràmit (amb certificat) situat en aquesta mateixa pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

  •     Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar
  •     Emplene el formulari
  •     Adjunte la documentació requerida
  •     Present i ferma la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o aquella que li siga requerida.

Qui ho tramita:

Poden sol·licitar-ho les persones físiques i les persones jurídiques.

Àrees:

Formes de Tramitar

Presencial

Oficines Consorci València 2007

Consorci València 2007
Moll de la Duana s/n
CP 46024 València – España
 

 

Telefònic

Sols Informació del tràmit.

  • T +34 963 462 007

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat