Rodatges

Descripció:

La Marina de València és un escenari molt atractiu per a rodatges de vídeos promocionals, espots publicitaris o reportatges fotogràfics. Des de sessions per a revistes de moda fins a anuncis de cotxes o seqüències de cinema… molts creatius han trobat en la dàrsena valenciana un marc ideal per a contar les seues històries.

Des d'aquesta opció pot cursar una sol·licitud per a la realització de rodatges i sessions fotogràfiques en algun dels espais del recinte.

Forma de Pagament:

S'abonarà el total del pressupost, com tard, tres dies abans de l'esdeveniment

Requisits:

Poden optar a aquest procediment tant persones físiques com jurídiques.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Vosté dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seua petició. Aquests seran incorporats al corresponent fitxer. Les seues dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seua petició i de la nostra eventual relació.

L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport, en la següent adreça:  Consorci València 2007.  Moll duana s/n. València 46024

Documentació Requerida:

  • Persones jurídiques: còpia de l'escriptura de constitució o modificació de l'empresa, DNI de la persona que ferma el contracte i escriptura de poders.
  • Resguard de fiança (a determinar pel Consorci València 2007)
  • Memòria descriptiva de l'activitat.

Forma d'Iniciació:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Enllaç tràmit (amb certificat) situat en aquesta mateixa pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

  •     Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar
  •     Emplene el formulari
  •     Adjunte la documentació requerida
  •     Present i ferma la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o aquella que li siga requerida.

Qui ho tramita:

La persona responsable del rodatge o representant de l'empresa que vulga sol·licitar-lo

Àrees:

Formes de Tramitar

Presencial

Consorci València 2007
Moll de la Duana s/n
CP 46024 València – España

Horari de registre: 

lunes a viernes 9.00h - 14.00h

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat