Registre Electrònic

Descripció:

La presentació de sol·licituds i escrits en el Registre Electrònic del La Marina de València podrà realitzar-se durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any.

Les funcions del Registre Electrònic són les següents:

 • La recepció i remissió de sol·licituds i escrits relatius als tràmits i procediments que corresponguen d'acord amb la seua norma de creació, i dels documents adjunts, així com l'emissió dels rebuts necessaris per a confirmar la recepció.
 • La remissió electrònica d'escrits i sol·licituds a les persones, òrgans o unitats destinatàries.
 • L'anotació dels corresponents seients d'entrada i eixida.

Requisits:

Se li sol·licitarà que s'identifique i ferm digitalment el seu contingut d'acord amb els requisits establits per a l'accés al Registre Electrònic.

El Registre Electrònic podrà rebutjar els documents electrònics que se li presenten, en les següents circumstàncies:

 • Que es tracte de documents dirigits a òrgans o organismes fora de l'àmbit de la Marina de València.
 • Que continguen codi maliciós o dispositiu susceptible d'afectar la integritat o seguretat del sistema.
 • En el cas d'utilització de documents normalitzats, quan no s'emplenen els camps requerits com a obligatoris, o quan continga incongruències o omissions que impedisquen el seu tractament.
 • Que es tracte de documents que hagen de presentar-se en Registres Electrònics específics.

En aquests casos, s'informarà el remitent, indicant els motius del rebuig, i, quan fora possible, dels mitjans d'esmena i l'adreça en què puga presentar-se.

Forma d'Iniciació:

Haurà de cursar la sol·licitud des de l'opció disponible en aquesta mateixa pàgina. 

El procés és equivalent al lliurament físic de la instància corresponent en l'oficina del Registre General de la Marina de València. El sistema registrarà el formulari signat digitalment pel sol·licitant en un seient del Registre Electrònic.

El Registre Electrònic emetrà automàticament un rebut signat electrònicament que tindrà el següent contingut:

    Còpia de la sol·licitud o escrit presentat.
    Data i hora de presentació i número d'entrada de registre.
    Si escau, enumeració dels documents adjunts.

El número de registre li permet identificar el seu escrit o sol·licitud davant La Marina de València i realitzar el seguiment de l'estat del seu tràmit des de l'enllaç  CARPETA CIUTADANA

Qui ho tramita:

El Registro Electrónico podrá rechazar los documentos electrónicos que se le presenten, en las siguientes circunstancias:

 • Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de La Marina de Valencia.
 • Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
 • En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
 • Que se trate de documentos que deban presentarse en Registros Electrónicos específicos.

En estos casos, se informará al remitente, indicando los motivos del rechazo, y, cuando fuera posible, de los medios de subsanación y la dirección en que pueda presentarse.

Àrees:

Formes de Tramitar

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat