Nota legal

A. Qüestions generals


CONSORCI VALÈNCIA 2007, a través d'aquesta pàgina web (en endavant, indistintament, “la pàgina web”, “la web” o “la plataforma web”), proporciona informació als seus usuaris sobre la seua identitat corporativa, informació administrativa, organització, esdeveniments, serveis i activitats desenvolupades en les seues instal·lacions, organitzades o gestionades per la mateixa o tercers.
La informació continguda en la plataforma referent a CONSORCI VALÈNCIA 2007 és la vigent en el moment de la seua publicació, procurant que la mateixa siga en tot moment exacta i precisa, procedint a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com pogueren ser detectats. En qualsevol cas, CONSORCI VALÈNCIA 2007 no pot garantir la inexistència d'errors en la mateixa ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.
CONSORCI VALÈNCIA 2007 podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació i condicions contingudes en la plataforma o en la seua presentació, configuració, accés, ús, funcionalitats i continguts.
La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i/o informatiu, i en cap cas resultarà vinculant per a CONSORCI VALÈNCIA 2007, excepte expressa indicació en sentit contrari.
Els continguts de la plataforma que s'habiliten amb aquesta finalitat poden ser descarregats en el terminal de l'usuari sempre que siga per al seu ús privat i particular, i sense cap fi econòmica o comercial, i no poden ser objecte de reproducció amb finalitat diferent, còpia, explotació, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i escrita de CONSORCI VALÈNCIA 2007.

B. Condicions generals d'ús


Les presents condicions generals regulen l'accés i ús de la pàgina web i els seus continguts que CONSORCI VALÈNCIA 2007 ha posat a la disposició dels seus usuaris. Les presents condicions generals s'aplicaran a les activitats generals de subministrament d'informació i/o continguts així com, d'ús, gestió, comunicació o publicació dels mateixos que s'efectuen a través de la web, sense perjudici de les condicions particulars que regulen la sol·licitud, gestió, accés o subministrament de determinats serveis i continguts.
L'accés, la navegació o la utilització de qualsevol utilitat, eina, aplicació o servei de la plataforma comporten l'adquisició per part de l'usuari d'aquesta condició als presents efectes.
El registre, accés, navegació o utilització de la web suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'usuari de totes i cadascuna de les condicions generals d'accés i ús d'aquesta, que es troben vigents a cada moment. En conseqüència, si l'usuari no està d'acord amb qualsevol de les condicions ací establides, haurà d'abstindre's d'accedir i usar aquesta plataforma i de les seues utilitats i continguts, així com de registrar-se en aquesta.
L'ús de la web i el seu contingut és totalment voluntari i sota la responsabilitat de l'usuari. L'accés al la web gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'usuari, i sense perjudici del preu dels particulars continguts o serveis que puguen integrar-se en aquest.
CONSORCI VALÈNCIA 2007 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús de la web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús, instruccions o avisos que resulten d'aplicació. CONSORCI VALÈNCIA 2007 es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos. I, així mateix, CONSORCI VALÈNCIA 2007 es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar la web o els seus continguts en qualsevol moment.
Les condicions d'accés i ús de la present web es regeixen pels principis de legalitat i bona fe, comprometent-se l'usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

    Objecte
    1.1. A través de la web, CONSORCI VALÈNCIA 2007 proporciona a les seues usuaris informació sobre la seua identitat corporativa, informació pública, serveis i activitats desenvolupades en les seues instal·lacions (en endavant “els continguts").
     
    Condicions d'accés i utilització
    2.1. Requisits d'usuari. Únicament es permet l'accés i ús d'aquesta plataforma a persones físiques majors de 16 anys i jurídiques, per la qual cosa CONSORCI VALÈNCIA 2007 es troba exempta de responsabilitat en el cas que en emplenar qualsevol formulari de contacte s'hagen inserit dades falses o errònies respecte de la persona usuària, corresponent en tot cas la mateixa al propi usuari o els seus representants legals. CONSORCI VALÈNCIA 2007 recorda als usuaris majors d'edat que tinguen al seu càrrec menors, que serà de la seua exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són o no apropiats per a l'edat d'aquests últims, existint programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis. L'ús de qualsevol utilitat o eina d'aquesta web per part de menors de 16 anys, haurà d'efectuar-se pels seus pares o tutors o amb el seu consentiment.
    2.2. Accés i utilització del lloc web. L'usuari accepta que l'accés i ús de la web i/o dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seua exclusiva responsabilitat. L'accés a la plataforma i/o als continguts inclosos en la mateixa no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat de la plataforma i/o dels continguts inclosos per a perfils o finalitats particulars o específiques dels usuaris. CONSORCI VALÈNCIA 2007 podrà establir limitacions i/o condicions específiques addicionals per a l'ús i/o accés a la plataforma i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.
    2.3. Ús autoritzat de la web i dels continguts. L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús de la plataforma, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'usuari haurà d'abstindre's de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la plataforma i/o dels continguts; b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la plataforma, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; c) Utilitzar la plataforma i/o els continguts amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que s'estableix en les presents condicions generals, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, la imatge o negoci de CONSORCI VALÈNCIA 2007, o impedir la normal utilització o gaudi de la web; d) Provocar danys en els sistemes físics o lògics de CONSORCI VALÈNCIA 2007, dels seus proveïdors o de tercers; e) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de CONSORCI VALÈNCIA 2007, dels seus proveïdors o de tercers; f) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de CONSORCI VALÈNCIA 2007, tercers proveïdors i altres usuaris; g) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés; h) Suprimir, ocultar o manipular les llegendes i informacions sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de CONSORCI VALÈNCIA 2007 o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que puguen inserir-se en els continguts; i) Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s'hagen indicat expressament en la pàgina web on es troben els continguts o, en general, dels quals s'empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització de la web i/o dels continguts.
    2.4. Introducció de Links. Aquells usuaris que desitgen establir un *hipervínculo, enllaç o link entre el seu lloc web i la web (en endavant el " link ") hauran de complir les següents obligacions: a) El link únicament permetrà l'accés a la web, però no podrà reproduir-la de cap manera; b) Queden prohibits els links profunds; c) Queden expressament prohibides pràctiques com el “*framing”, “*border *environment” i qualsevol altre aprofitament de continguts de la web o de la imatge corporativa de l'empresa a favor d'usuaris o tercers no autoritzats ; d) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la web; e) No podrà manifestar-se o induir a entendre que CONSORCI VALÈNCIA 2007 ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferits o anunciats en la web en el qual s'estableix el link o que concorre una inexistent relació o vinculació comercial, professional o societària; f) La web en el qual s'establisca el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CONSORCI VALÈNCIA 2007 o a tercers, sense la seua autorització; g) La web en el qual s'establisca el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers; h) La pràctica no afecte o puga afectar negativament la imatge de CONSORCI VALÈNCIA 2007 i els seus productes i serveis . L'establiment del link no suposa en cap cas l'existència de cap relació entre CONSORCI VALÈNCIA 2007 i el propietari i/o operador del lloc web en el qual s'establisca, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de CONSORCI VALÈNCIA 2007 dels seus continguts i/o serveis. CONSORCI VALÈNCIA 2007 en cap cas respondrà de les conseqüències que pogueren derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferits en els llocs web en els quals s'haja establit el link. En la web s'inclouen enllaços a pàgines web de tercers que es considera poden ser d'interés per als usuaris. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aqueixos enllaços.
    2.5. L'usuari s'obliga a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través o utilitzant la web i els seus continguts, així com a no utilitzar els seus continguts o utilitats i especialment la informació obtinguda de la mateixa per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
    2.6. L'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions d'accés i utilització amb les modificacions que pogueren patir en el futur i que seran publicades immediatament en la web i inserides en aquest apartat, així com les condicions particulars que resultaren d'aplicació. Igualment s'obliga a complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en la web, i actuar sembre de bona fe i conforme a la Llei, la moral i els bons costums, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d'utilitzar la web, utilitats o continguts de manera que puga impedir, dificultar, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquesta, la imatge, béns o drets de CONSORCI VALÈNCIA 2007 o tercers relacionats amb aquesta.
    2.7. Als presents efectes i per a qualsevol comunicació que siga precisa entre CONSORCI VALÈNCIA 2007 i l'usuari, peticions, qüestions, suggeriments o queixes, aquest podrà dirigir-se mitjançant correu electrònic a la següent adreça privacy@marinavalencia.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a la següent adreça postal: Edifici de l'Autoritat Portuària, Moll de la Duana s/n, CP 46024 de València (Espanya). Les comunicacions de CONSORCI VALÈNCIA 2007 a l'usuari es realitzaran en les adreces postals o electròniques proporcionades per aquest. L'usuari accepta expressament el correu electrònic com a mitjà i canal de notificació vàlid per a la pràctica de qualsevol comunicació relacionada amb la web, el seu ús, utilitats, continguts i/o l'adquisició de béns o serveis.
     
    Drets de propietat industrial i intel·lectual
    3.1. La plataforma, disseny, desenvolupaments, programes informàtics, documentació tècnica, manuals d'ús, textos, imatges, marques i altres signes distintius, gràfics, logotips, botons, combinacions de colors, representació gràfica, estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, àudio, arxius, bases de dades i els seus propis continguts en la mateixa es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles, comunitàries i tractats internacionals, quedant prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, ja siga total o parcial, llevat que expressament s'indique el contrari en relació amb la totalitat de la mateixa o de determinats continguts que incorpore. La web pot contindre continguts propis de CONSORCI VALÈNCIA 2007 o de tercers.
    3.2. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la web i/o els seus continguts, la seua revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CONSORCI VALÈNCIA 2007 o la seua imatge, o de tercers titulars dels mateixos comportarà l'exigència de les responsabilitats legals que procedisquen davant els organismes i tribunals competents, nacionals o internacionals.
     
    Ús de cookies
    4.1. CONSORCI VALÈNCIA 2007 es reserva el dret d'utilització de les denominades “cookies” o arxiu similar en qualsevol tipus d'utilització de la web, a fi de que la seua navegació i ús de les seues opcions per part de l'usuari resulte més còmoda i fàcil des del seu dispositiu d'accés. No obstant això, l'usuari disposarà de la informació relativa a les cookies en un apartat específic de la web amb la informació actualitzada sobre aquestes. L'usuari accepta que CONSORCI VALÈNCIA 2007 o els seus proveïdors de serveis puguen utilitzar cookies quan un usuari navegue per la web o utilitze qualsevol de les seues funcionalitats i opcions, com per exemple contacte o registre. No obstant això, l'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifique i rebutge la instal·lació de les cookies enviades per aquests, sense que això perjudique la possibilitat de l'Usuari d'accedir als continguts que no requerisquen identificació.
     
    Seguretat
    5.1. CONSORCI VALÈNCIA 2007, conscient dels riscos derivats d'enfrontar-se als nous reptes que suposa la prestació de serveis o utilització d'aplicacions o d'eines de comunicació a través de xarxes de comunicació, especialment Internet, ha disposat d'exigents mesures de seguretat per a reduir aquests riscos. No obstant això, CONSORCI VALÈNCIA 2007 no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que puguen deure's a la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), terminals, documents electrònics i fitxers de l'usuari o de qualsevol tercer. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no pot garantir la descàrrega dels continguts posats a la disposició de l'usuari en aquesta web a través d'altres canals de distribució, autoritzats o no per aquesta.
    5.2. L'usuari queda informat que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades, correu electrònic i enviament de missatges a mòbils a través de plataformes tecnològiques no ofereixen garanties absolutes de seguretat. CONSORCI VALÈNCIA 2007 i l'usuari s'exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora d'aquesta, l'error o intercepció de les comunicacions.
    5.3. L'accés a l'aplicació i eines associades com l'ús no consentit que puga efectuar-se de la informació i continguts dels mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguera derivar-se d'aquest accés o ús.
     
    Exclusió de garanties i responsabilitat
    6.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la web i serveis d'informació sol·licitats. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, els seus continguts o d'aquells altres llocs web amb els quals s'haja establit un link. Així mateix, CONSORCI VALÈNCIA 2007 no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguen derivar-se, amb caràcter merament enunciatiu que no limitatiu de a) La falta de disponibilitat o accessibilitat a la web i els seus continguts o a aquells altres llocs amb els quals s'haja establit un link; b) La interrupció en el funcionament de la web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; c) La falta d'idoneïtat de la web per a les necessitats específiques dels usuaris; d) Altres danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant inferències o intromissions no autoritzades alienes al control del CONSORCI VALÈNCIA 2007; e) La impossibilitat de proporcionar el servei o permetre l'accés i ús per causes no imputables a CONSORCI VALÈNCIA 2007, degudes a l'usuari, tercers, o força major i; f) La falta d'actualització permanent dels seus continguts i de les divergències de la informació, documentació i continguts de la web, de la seua aparença, representació gràfica i visualització amb la versió impresa.
    Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en la web, CONSORCI VALÈNCIA 2007 utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els continguts que introdueix en la web. No obstant això, CONSORCI VALÈNCIA 2007 no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la web introduïts per tercers aliens a CONSORCI VALÈNCIA 2007 que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes, màxim si es tracta de continguts distribuïts per tercers. En conseqüència, CONSORCI VALÈNCIA 2007 no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
    CONSORCI VALÈNCIA 2007 adopta diverses mesures de protecció per a protegir la web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, CONSORCI VALÈNCIA 2007 no garanteix que tercers no autoritzats no puguen tindre accés al tipus d'ús de la web que fa l'usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, el CONSORCI VALÈNCIA 2007 no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'aquest accés no autoritzat.
    CONSORCI VALÈNCIA 2007 no serà responsable de l'inadequat funcionament del sistema si això obeeix a labors de manteniment d'aquest, a incidències que afecten operadors de serveis d'accés, interconnexió i telecomunicacions, a una sobrecàrrega del sistema no imputable a CONSORCI VALÈNCIA 2007, a una defectuosa configuració dels equips de l'usuari o a la seua insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servei. CONSORCI VALÈNCIA 2007 tampoc serà responsable per fallades i/o danys derivats de la incompatibilitat dels serveis amb altres serveis o programes informàtics amb els quals no siga específicament interoperable.
    CONSORCI VALÈNCIA 2007 no és responsable de les fallades que es produïsquen en les comunicacions i xarxes, no garantint la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l'aplicació, eines associades i serveis, per això CONSORCI VALÈNCIA 2007 no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a l'aplicació, eines associades, a les seues utilitats o al seu contingut, ni que tot això es trobe permanentment actualitzat. CONSORCI VALÈNCIA 2007 durà a terme, sempre que siguen de la seua competència i no concórreguen causes que ho facen impossible o de difícil execució, i tan prompte tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar l'eina.
    6.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la web, continguts, aplicacions i/o serveis relacionats. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la web i els seus continguts i aplicacions. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no garanteix ni es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer de la web, els seus continguts, aplicacions o serveis relacionats, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'aquest.
    6.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no garanteix ni es fa responsable de l'adequació de cadascun dels continguts publicats en la web per a concrets perfils d'usuari de la web. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no edita els continguts de tercers publicats en la web, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de a) La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per tercers; b) La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; c) Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.
    6.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els links. La web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. CONSORCI VALÈNCIA 2007 comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i el fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, CONSORCI VALÈNCIA 2007 es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d'aquests materials. En el cas que així ho estime oportú o li siga requerit per ordre judicial o administrativa, CONSORCI VALÈNCIA 2007 remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringisquen la legislació aplicable i/o lesionen els drets de tercers.
    6.5. CONSORCI VALÈNCIA 2007 declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat ininterrompuda del funcionament del servei motivada per causes alienes a la seua voluntat, de la pèrdua del benefici o utilitat esperada que CONSORCI VALÈNCIA 2007 o els seus usuaris hagueren pogut atribuir a les utilitats o serveis, o de la fal·libilitat de tot això. CONSORCI VALÈNCIA 2007 no serà responsable en cap cas per cap mal especial o indirecte, o per cap altre mal de què es derive una pèrdua d'utilització, dades o beneficis, ni en una acció legal per contracte, negligència o de qualsevol altre tipus, derivat o relacionat amb l'ús, rendiment o la informació disponible en la web.
     
     Accions en cas d'incompliment
    7.1. CONSORCI VALÈNCIA 2007 es reserva el dret a exercir quantes accions li assistisquen conforme al Dret vigent i aplicable a cada moment i cas per a exigir les responsabilitats que es deriven de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes condicions generals d'ús la web i/o serveis relacionats per part d'un usuari.
     
    Integritat
    8.1. La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals d'accés i ús com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals ací estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.
     
    Llei aplicable i jurisdicció competent
    9.1. Les presents condicions generals d'accés i ús de la web es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l'accés i ús de la web, l'usuari i CONSORCI VALÈNCIA 2007 se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els poguera correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València (Espanya).


    © 2019 CONSORCI VALÈNCIA 2007 ALL RIGHTS RESERVED