Sol·licitud d'abonament de pàrquing VELES E VENTS

Descripció:

La Marina de València disposa d'un pàrquing dedicat a l'estacionament de vehicles de motor, a canvi d'un preu determinat en funció del temps d'estacionament. Actualment es gestionen diferents tipus d'abonaments. Per a accedir a l'estacionament serà necessari l'ús de targeta per a accionar els mecanismes de la barrera.

Forma de Pagament:

L'import a satisfer per l'abonat es calcularà en funció les sol·licituds d'abonament depenent del núm. de places, temps d'estada del vehicle i tipus d'abonament.

 • Abonament setmanal complet: 50 euros / setmana
 • Abonament mensual complet: 100 euros / mes
 • Abonament mensual diürn (7.30 a 19.30): 70 euros / mes
 • Abonament mensual nocturn (19.30 a 9.00): 35 euros / mes
 • Abonament mensual en dies laborables (de dilluns a divendres de 7 a 20 hores): 34 euros / mes
 • Pack de mes de 5 abonaments setmanals complets: 30 euros / setmana / abone
 • Pack de mes de 5 abonaments mensuals complets: 60 euros / mes / abone
 • Pack de mes de 50 abonaments mensuals complets: 50 euros / mes / abonament

L'import de cada abonament es facturarà mensualment, i es girarà mitjançant rebut domiciliat al núm. de compte designat a aquest efecte per l'abonat. Aquest import està subjecte a les modificacions de tarifes que el CV07 puga aplicar al llarg de la duració de l'abonament; aquestes modificacions seran aplicable de manera automàtica una vegada aprovades.

El CV07 facilitarà a l'abonat, per al correcte accés a l'aparcament, una targeta d'abonat que serà intransferible, al preu establit. En cas de pèrdua o deterioració, l'abonat suportarà el cost de la seua reposició (5 euros)

Requisits:

 • Per a entrar i eixir de l'aparcament, serà necessari l'ús de la targeta d'accés que li acredita com a abonat. En cas d'oblit i/o pèrdua de la targeta, l'accés a l'estacionament s'haurà de procedir com en el cas dels no abonats, és a dir, retirant el corresponent tiquet d'entrada, la qual cosa obliga a abonar el corresponent import a l'eixida.
 • No existeix dret d'assignació d'una plaça específica en el pàrquing.
 • El conductor del vehicle és responsable dels danys que puga causar a altres vehicles, persones o instal·lacions.
 • L'usuari es compromet a respectar i acceptar les normes generals d'estacionament.
 • L'abonat no podrà realitzar obres de qualsevol naturalesa o índole en els espais; es prohibeix igualment la instal·lació, manipulació o emmagatzematge de qualsevol tipus de maquinària, material o estris en aquests. Tampoc podrà realitzar labors de manteniment dels vehicles estacionats en l'espai, ni realitzar activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses.
 • L'abonat tan sols tindrà un dret d'ús temporal de l'espai autoritzat d'acord amb la duració del seu abonament. Els drets d'ús queden restringits al nombre de places concedides. Per a la utilització d'altres places s'haurà d'obtindre els corresponents abonaments suplementaris.
 • El CV07 podrà modificar la ubicació del vehicle quan raons tècniques, d'operativitat o funcionament de l'edifici ves-los e *Vents de la Marina de València així ho aconsellen. Aquesta modificació no suposarà cap dret compensatori a favor de l'abonat.
 • L'abonat haurà de permetre, en tot cas, la realització de quantes obres d'instal·lació, manteniment i reparació foren convenients o necessàries i que pogueren afectar el seu estacionament habitual; en aqueix cas, el CV07 li facilitarà una plaça alternativa en tant duren les obres. Aquesta modificació no suposarà cap dret compensatori a favor de l'abonat, ni modificació de la seua tarifa.
 • El CV07 només atorga el dret a l'ús d'un espai i, per tant, no es responsabilitza de la vigilància i custòdia dels vehicles, ni dels components i accessoris del mateix (siguen o no extraïbles), ni de les *pertencencias que hi haja en el seu interior. No existeix servei de lliurament de claus, ni servei especial de guàrdia i custòdia d'efectes i accessoris.
 • El propietari no usuari del vehicle respondrà solidàriament dels danys i perjudicis causats per aquest.
 • El CV07 tindrà, enfront de qualsevol persona, dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l'aparcament.
 • En cas d'estacionament d'un vehicle de forma continuada en el mateix lloc per un període de temps superior a 6 mesos, de manera que es presumisca racionalment el seu abandó, el CV07 podrà utilitzar el procediment previst en l'art. 71 del Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
 • Queda terminantment prohibits la cessió o el subarrendament de l'espai sense l'exprés consentiment del CV07. En cas de cessió o subarrendament no autoritzats, l'abonament quedarà anul·lat de manera automàtica.

Documentació Requerida:

En cas de representant legal, haurà d'acreditar la representació.

Forma d'Iniciació:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Tràmit amb certificat situat en aquesta mateixa pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

Tinga preparada la documentació que necessite adjunta d'acord amb l'apartat Documentació Requerida.

 • Emplene el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Present i signe la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o aquella que li siga requerida.

El CV07 facilitarà a l'abonat, per al correcte accés a l'aparcament, una targeta d'abonat que serà intransferible, al preu establit.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Vosté dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seua petició. Aquests seran incorporats al corresponent fitxer. Les seues dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seua petició i de la nostra eventual relació.

L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport, en la següent adreça:  Consorci València 2007.  Moll duana s/n. València 46024

Qui ho tramita:

Interessat o representant legal, en el seu propi nom en qualitat d'usuari i/o abonat d'una plaça d'aparcament amb Abonament.

Àrees:
Documents:

Condicions d'us40.48 KB

Formes de Tramitar

Presencial

Oficines Consorci València 2007

Consorci València 2007
Moll de la Duana s/n
CP 46024 València – España

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat