Events

Descripció:

La Marina de València és un dels escenaris més vibrants de la ciutat, un espai de més d'un milió de m2 obert a la innovació, la nàutica i els usos socials. En el front marítim es realitzen esdeveniments de tota mena relacionats sobretot amb la cultura, la navegació, l'esport, la formació, l'emprenedoria i la innovació: congressos, convencions, lliuraments de premis, presentacions de producte, llançaments, concerts i altres iniciatives, tant de caràcter privat com públic. Al costat del mar, la dàrsena històrica compta amb diferents espais oberts i edificis, en un entorn privilegiat que aporta valor afegit i ajuda a la projecció dels nostres usuaris i clients.

La Marina de València afavoreix les sinergies, presenta grans possibilitats de negoci i ofereix una excel·lent cartera de serveis. La varietat i polivalència dels espais permet desenvolupar esdeveniments a mesura dins d'un marc competitiu i modern. Les nostres instal·lacions admeten l'assistència de milers de visitants. A això s'afig el clima que gaudeix la ciutat i la seua agenda amb activitat els 365 dies de l'any.

Des d'aquesta opció pot cursar una sol·licitud per a la realització d'esdeveniments en algun dels espais del recinte, tenint en compte els següents condicionants:

 • Aforament: L'aforament vindrà determinat per la superfície útil del local o espai, diferenciada per usos i els coeficients d'ocupació que resulten d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic SI.
 • Horari: El lloguer dels espais comença a les 8.00 hores i s'estén fins a la 1.30 hores si l'endemà és un dia festiu o 00.30 si l'endemà el laborable.
 • Neteja i gestió de residus: Els espais s'entreguen nets i s'han de retornar en les mateixes condicions de neteja. El promotor de l'esdeveniment podrà contractar amb l'empresa que considere, però haurà d'entregar document que acredite la contractació dels serveis de neteja i gestió de residus detallant els serveis contractats, (personal, horaris, freqüències, etc.) per a la neteja i gestió de residus generats l'esdeveniment.

    En quasi tots els espais existeixen punts de recollida de residus en l'entorn. A nivell general, és en aquests punts on s'haurà d'establir el punt de recollida de l'esdeveniment. L'empresa contractada per a la gestió de residus haurà de proveir a l'esdeveniment contenidors per a aquest punt.

 •  Condicions per al muntatge: El muntatge ha d'ajustar-se a la documentació aportada per a la signatura de l'autorització. En cap cas es podran subjectar elements a l'estructura de l'edifici en cas de l'Embull 2, i no es podrà perforar o pintar en cap dels espais.

El muntatge i el desmuntatge hauran de fer-se seguint les instruccions d'accés, càrrega i descàrrega del Consorci València 2007.

No es podrà manipular cap quadre tècnic ni connexió. Haurà de fer-la el personal de manteniment de la marina previ consentiment del CV07.
En els esdeveniments que així es determine, abans d'iniciar-se el muntatge, el responsable de l'esdeveniment revisarà l'espai a usar juntament amb personal de manteniment del Consorci València 2007 acordant en una acta l'estat de les instal·lacions. El mateix es farà una vegada finalitze el desmuntatge per a determinar els desperfectes derivats de l'esdeveniment.

 • Seguretat: La seguretat suposa un cost addicional al lloguer de l'espai. Podrà contractar-se amb l'empresa que el promotor decidisca sempre que complisca amb la legislació en matèria de seguretat privada però haurà d'informar  el   CV07 de l'empresa que vaja a realitzar el servei. El contractista serà responsable de la seguretat de les seues instal·lacions durant l'esdeveniment, el seu muntatge i desmuntatge.
 • Tipus d'esdeveniments: Els esdeveniments podran ser d'empresa, de foment de l'emprenedoria, culturals, veïnals, esportius, nàutics i familiars.
 • Música: L'emissió de música haurà d'ajustar-se a la legislació vigent quant a decibels en l'exterior, no obstant això, davant qualsevol queixa d'un veí (vaixells amarrats, locals veïns i veïns residents) el Consorci València  2007 podrà obligar el responsable de l'esdeveniment a apagar la música de manera immediata.
 • Subcontractació de serveis: es podrà contractar a qualsevol empresa per a la prestació de qualsevol servei necessari (servei d'àpats, il·luminació, imatge i so…).
 • Pla d'autoprotecció i emergències: La Marina de València disposa d'un pla d'autoprotecció a la disposició de l'organitzador dels esdeveniments per a poder adaptar el seu pla d'autoprotecció i emergències case de necessitat.
 • Forma de pagament: S'abonarà el 10% per a la reserva en ferma, un mes abans de l'esdeveniment es formalitzarà el contracte abonant el 50% del pressupost a la signatura del mateix i en la setmana anterior a l'esdeveniment s'abonarà el 40% restant..
 • Requisits: poden optar a aquest procediment tant persones físiques com jurídiques.

Forma de Pagament:

Reserva: abonament del 10% del pressupost.

Un mes abans de l'esdeveniment: formalització del contracte; abonament del 50% del pressupost.

Setmana anterior a l'esdeveniment: abonament del 40% restant.

Requisits:

Poden optar a aquest procediment tant persones físiques com jurídiques.

Els esdeveniments/espectacles musicals i concerts que encaixen en les categories que contempla la marca turística MEDITERRANEW MUSIX hauran d'obtindre-la per a poder realitzar el seu esdeveniment en la marina. Si l'esdeveniment musical no encaixa en cap de les categories haurà de justificar perquè no encaixa.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Vosté dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seua petició. Aquests seran incorporats al corresponent fitxer. Les seues dades seran utilitzades en la gestió administrativa i comercial de la seua petició i de la nostra eventual relació.

L'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establits en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/passaport, en la següent adreça:  Consorci València 2007.  Moll duana s/n. València 46024

Documentació Requerida:

- Mínim 30 dies abans de l'inici del muntatge

 •     Dades de l'autoritzat (Raó social, CIF, domicili, etc.).
 •     Escriptura de poders del representant de l'autoritzat.
 •     Document justificatiu d'haver obtingut la marca turística MEDITERRANEW MUSIX. En cas d'estar en tràmit haurà de justificar que es troba en procés d'obtenció de la marca, però la celebració de l'esdeveniment quedarà condicionada a la seua obtenció final. En cas que l'esdeveniment musical no encaix dins de les categories de la marca turística MEDITERRANEW MUSIX, i per tant no tinga possibilitat d'obtindre-la, haurà de justificar els motius pels quals es considera que encaixa en cap de les categories.
 •  Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil (clausulat i justificant de pagament del període vigent). Pot consultar dos models de pòlissa del segur (amb i sense ús del pont)
 • Memòria tècnica de l'esdeveniment i/o projecte visat (haurà d'incloure detall de l'organització i celebració de l'esdeveniment, descripció del muntatge, llistat d'empreses que participen en l'organització, horaris de muntatge, esdeveniment i desmuntatge, pla d'autoprotecció, pla d'emergències…).
 • DOCUMENT DE DESIGNACIÓ DE COORDINADOR DE LA SEGURETAT de l'esdeveniment amb el seu nom i telèfon mòbil de contacte, qui haurà d'estar localitzable permanentment durant el període que comprenga les fases de preparació, muntatge, desenvolupament i desmuntatge de l'esdeveniment.
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE/COMPROMÍS D'INFORMACIÓ DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT LABORAL DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA, que el seu condicionat es pot consultar en l'adreça www.valenciaport.com, quedant obligat a informar del mateix punt al seu propi personal com a altres empreses o persones terceres que accedisquen a la zona autoritzada per a fer treballs relatius a l'activitat autoritzada, conservant constància documental que ha informat d'aquesta Normativa. (Aquest document només serà necessari en aquells esdeveniments que se celebren en espais dependents de l'Autoritat Portuària de València, consultar en cas de dubte)

- Mínim 10 dies abans de l'inici del muntatge

 •     Document que acredite la contractació dels serveis de neteja i gestió de residus detallant els serveis contractats.
 •     Justificant de pagament de la tarifa i de la fiança

- Abans de l'esdeveniment

 •     Llicència d'activitat emesa per l'òrgan competent.

Forma d'Iniciació:

Pot iniciar la sol·licitud en línia prement el botó Enllaç tràmit (amb certificat) situat en aquesta mateixa pàgina. Haurà d'identificar-se i signar electrònicament d'acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de signatura.

 •     Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar
 •     Emplene el formulari
 •     Adjunte la documentació requerida
 •     Present i ferma la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l'apartat Carpeta Ciutadana d'aquesta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o aquella que li siga requerida.

Qui ho tramita:

La persona responsable de l'organització de l'esdeveniment o el representant de l'empresa que vol sol·licitar-lo. 

Àrees:

Formes de Tramitar

Presencial

Oficines Consorci València 2007

Consorci València 2007
Moll de la Duana s/n
CP 46024 València – España

Tràmit amb certificat
Tràmit amb certificat